Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van bruidscouture en overig maatwerk. – 8 juli 2019

Artikel 1 – De offerte

 1. De offerte is 14 dagen geldig.
 2. In de offerte staat ten minste:
  • Een volledige omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden;
  • De totale (koop)prijs en/of een uurtarief voor te verrichten werkzaamheden;
  • De gelegenheidsdatum waarvóór de kleding geleverd zal worden;

Artikel 2 – Betaling en Annulering

 1. Met het plaatsen van een handtekening op de offerte wordt de overeenkomst tot opdracht aangegaan.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst verplicht koper zich tot betaling van de totale koopprijs volgens de onderstaande betalingscondities, tenzij hier schriftelijk van af wordt geweken in de offerte:
  1. bij het geven van de opdracht een aanbetaling van maximaal 25% van de overeengekomen som,
  2. 7 dagen voor afhalen van de jurk/kleding het resterende percentage.
 3. Koper ontvangt bij betaling een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs. Als betalingsbewijs volstaat ook een bankafschrift dat de koper kan overleggen.
 4. Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de koper niet tijdig betaalt, is zij automatisch in verzuim. Hengeveld Couture zendt na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin de koper op haar verzuim wordt gewezen en haar alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 6. Hengeveld Couture is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling en tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €40 voor rekening van de koper.
 7. Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat haar niet van haar verplichting tot betaling volgens de condities vermeld in lid 2. Alleen in het geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze gronden mag Hengeveld Couture al dan niet een redelijke vergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3 –Leverdatum en levering

 1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 dag voor de gelegenheidsdatum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen nodig zijn.
 2. Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.
 3. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan is Hengeveld Couture niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.

Artikel 4 – Plichten van de koper

 1. De koper is verplicht te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen, zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.
 2. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van Hengeveld Couture aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

Artikel 5 – Extra kosten en meer- of minderwerk

 1. Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten. Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening gebracht. Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij de eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

Artikel 6 – Conformiteit en garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 3. De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen. De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen. Bij bruidsmode en feestkleding dient de koper bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen en applicaties. Reiniging door speciale bruidsmodereinigingsbedrijven, die garanties op het reinigingsresultaat afgeven, verdient de voorkeur.

Artikel 7 – Nederlands recht

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

© 2019 HENGEVELD COUTURE Home  Disclaimer  Privacy  Algemene voorwaarden

© 2019 HENGEVELD COUTURE

Home
Disclaimer
Privacy
Algemene voorwaarden